แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
40% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

แม่ค้าซื้อส้มโอมา 300 ผล ในราคาผลละ 4 บาท นำมาแบ่งขายเป็น 3 ขนาด ขนาดใหญ่ 140 ผล ขายไปผลละ 8 บาท ขนาดกลาง 120 ผล ขายไปผลละ 5 บาท และที่เหลือเป็น ส้มโอขนาดเล็กขายไปผลละ 4 บาท แม่ค้าได้กำไรกี่บาท

เฉลย

แม่ค้าซื้อส้มโอเป็นเงิน 300×4 = 1,200 บาท
ขนาดใหญ่ขายได้เงิน 140×8 = 1,120 บาท
ขนาดกลางขายได้เงิน 120×5 = 600 บาท
ขนาดเล็กขายได้เงิน [300-(140+120)]×4 = 160 บาท
แม่ค้าขายได้เงินทั้งหมด 1,120+600+160 = 1,880 บาท
ดังนั้น แม่ค้าได้กำไร 1,880-1,200 = 680 บาท