แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
70% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
  1. 12,765 + (24,475 ÷ 89) = 13,040
  2. (896 × 23) – 12,488 = 8,110
  3. (32,518 – 10,939) + 8,500 = 30,079
ข้อใดถูกต้อง