แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
70% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. (395,422 – 250,294) ÷ 24 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด
เฉลย

= 6,047