แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
20% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ตำบล ก อยู่ห่างจากตำบล ข 25 กิโลเมตร ถ้าเขียนแผนผังโดยใช้มาตราส่วน 1 เซนติเมตร : 5 กิโลเมตร ระยะทางจากตำบล ก ไปตำบล ข ในแผนผังจะยาวเท่าไร
เฉลย

25 ÷ 5 = 5