แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
20% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. มาตราส่วนในข้อใดเป็นมาตราส่วนเดียวกับ 1 เซนติเมตร : 1 เมตร