แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
30% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

มีผ้า 2 ชิ้น ม้วนแรกยาว 145 เมตร ม้วนที่สองยาวน้อยกว่าม้วนแรก 60 เมตร ถ้ามาตัดเป็นผืนให้ยาวผืนละ 5 เมตร จะได้ผ้าทั้งหมดกี่ผืน

เฉลย

ม้วนแรกยาว 145 ม้วนที่สองยาว 145 - 60 = 85
ผ้าทั้งสองม้วนยาว 145 + 85 = 230
นำมาตัดเป็นผืนจะได้ 230 ÷ 5 = 46