แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
20% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. 2,346 × 59 = ..... ผลลัพธ์คือข้อใด