แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. หากเราต้องการวาดรูปวงกลมควรใช้สิ่งของใดเป็นแบบ