แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
70% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

ข้อใดมีผลลัพธ์มากกว่า 1,802,966 - (139 × 27) อยู่ 2,890

เฉลย

จากโจทย์ 1,802,966 - (139 × 27) = 1,802,966 - 3,753 = 1,799,213
จำนวนที่มากกว่า 1,799,213 อยู่ 2,890 คือ 1,799,213 + 2,890 = 1,802,103

ข้อ 1. (3,672,369 - 2,543,600) + 673,433 = 1,128,769 + 673,433 = 1,802,202
ข้อ 2. (2,346,200 ÷ 5) + 1,332,763  = 469,240 = 1,802,003
ข้อ 3. 2,893,751 - (11,254 × 97) = 2,893,751 - 1,091,638 = 1,802,113
ข้อ 4. 1,616,656 + (4,636,175 ÷ 25) = 1,616,656 + 185,447 = 1,802,103

ดังนั้น ข้อ 4. จึงถูกต้อง