แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
20% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

(85,626 - 11,598) × 26 กับ 1,124,767 - (135 × 69) มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร

เฉลย

(85,626 - 11,598) × 26 = 74,028 × 26 = 1,924,728
1,124,767 - (135 × 69) = 1,124,767 - 9,315 = 1,115,452
ดังนั้น 1,924,728 - 1,115,452 = 809,276