แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
90% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

ซื้อนมสดมา 8 กล่อง กล่องละ 250 มิลลิลิตร จะได้นมสดทั้งหมดเท่าไร

เฉลย

1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร
นมสดทั้งหมด 250 × 8 = 2,000 มิลลิลิตร หรือ 2 ลิตร