แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
20% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ถ้าแบ่งครึ่งมุมฉาก จะได้มุมแต่ละมุม เป็นมุมชนิดใด