แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. มุมที่มีขนาดน้อยกว่า 90 องศา เป็นมุมชนิดใด