แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
30% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. มุมที่มีขนาด 90 องศา เป็นมุมชนิดใด