แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
60% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย 2,585 คน มีนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชาย 281 คน โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน