แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
100% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. 8,510,430 + 1,243,500 + 327,454 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด