แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
60% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. การเปรียบเทียบจำนวนในข้อใดถูกต้อง