แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. 324 × 5 = 4 × ....... จำนวนในช่องว่างคือข้อใด