แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. เดชซื้อผ้ายาว 5 เมตร 45 เซนติเมตรและนำไปตัดเสื้อยาว 160 เซนติเมตร จะเหลือผ้ายาวเท่าไร
เฉลย

1 เมตร = 100 เซนติเมตร จะได้ 545 - 160 = 385 เซนติเมตร หรือ 3 เมตร 85 เซนติเมตร