แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ A ติดราคาไว้ 38,640 บาท กล้องถ่ายรูปยี่ห้อ C ติดราคาไว้อีกราคาหนึ่ง แต่ราคาของกล้องถ่ายรูปแพงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ A อยู่ 4,540 บาท จงหาราคาของกล้องถ่ายรูป
เฉลย

38,640 + 4,540 = 43,180