แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. ถ้านำ 50 บวกเข้ากับผลคูณของ 20 กับ 6 จะมีค่าเท่ากับเท่าไร
เฉลย

50 + (20 × 6) = 50 + 120 = 170