แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. คชาคาดคะเนความกว้างของห้องเรียนกว้าง 5 เมตร 30 เซนติเมตร แต่เมื่อวัดจริง กว้าง 7 เมตร คชาคาดคะเนคลาดเคลื่อนจากความจริงเท่าไร