แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ความยาว 9,057 เซนติเมตร เท่ากับความยาวในข้อใด
เฉลย

1 เมตร = 100 เซนติเมตร