แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
80% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. ระยะทาง 6 กิโลเมตร 378 เมตร มีค่าเท่ากับข้อใด
เฉลย

1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร