แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์
60% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3. สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้มีการสืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ โดยการแตกหน่อทั้งหมด