แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์
60% Complete
2 of 5
ข้อที่ 2. ในกรณีที่สภาวะอาหารไม่สมบูรณ์ ไฮดราจะมีการสืบพันธุ์แบบใด