แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์
60% Complete
1 of 5
ข้อที่ 1. การสืบพันธุ์ของสัตว์แบ่งเป็นกี่ประเภทใหญ่ๆ
เฉลย

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ