สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. หลักเศรษฐกิจพอเพียงเน้นคุณธรรมเรื่องการพึ่งตนเองแล้วยังเน้นคุณธรรมในข้อใด