สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. นอกจากการให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมในการจัดสหกรณ์โรงเรียนแล้ว นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังในเรื่องใดอีก