สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ข้อใดไม่ใช่การลดค่าใช้จ่าย