สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิตสินค้า