สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. ธนาคารที่ประกอบธุรกิจรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามได้แก่ธนาคารประเภทใด