สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. สิ่งที่ทำให้เกิดผลผลิตและบริการได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และการประกอบการ ข้อใดคือความหมายของการประกอบการ