สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
13 of 20
ข้อที่ 13. กระบวนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการที่มีค่า ข้อความนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับอะไร