สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่มีความจำเป็นตามมาคืออะไร