สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่23
65% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. นโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เพื่อจุดประสงค์ใด