สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. เงินภาษีที่รัฐเรียกเก็บทุกประเภท รัฐนำเงินเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อย่างไร