สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. ผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการ พนักงานบริษัท ค้าขาย รับจ้าง จะต้องเสียภาษีประเภทใด