สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเหตุผลในข้อใด