สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. ข้อใดเป็นลักษณะของสหกรณ์ร้านค้า