สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่18
50% Complete
15 of 20
ข้อที่ 15. การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทประกันชีวิตต่างๆ จัดว่าเป็นอะไร