สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
7 of 20
ข้อที่ 7. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้เห็นภาพรวมว่าโลกมีลักษณะและรูปร่างอย่างไร