สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
8 of 20
ข้อที่ 8. ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่หมดเปลืองและจำเป็นต่อชีวิตคือข้อใด