สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ภาคใต้มีอุณหภูมิในฤดูร้อนกับฤดูหนาวไม่ต่างกันมากเพราะเหตุผลในข้อใด