สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ระยะทางประมาณ 1,640 กิโลเมตร เป็นการวัดสิ่งใด