สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. ลักษณะภูมิประเทศของภาคใดที่มี 2 ลักษณะ คือเป็นทิวเขาและเป็นแอ่งที่ราบ