สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. เหตุผลในข้อใดที่ต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย