สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10
45% Complete
17 of 20
ข้อที่ 17. ภาคใดมีลักษณะเป็นที่ราบดินตะกอนกว้างใหญ่ เกิดจากการทับถมของดินตะกอนของแม่น้ำเจ้าพระยา