ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 2
90% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. ข้อใดที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา