ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 2
70% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. ถ้าจะฟังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ควรฟังจากใครดีที่สุด